Paid services agreement

 


 

Lietuviškai

PAID MEMBERSHIP PLAN CONTRACT

 

Natural person or legal entity, registered on the web page www.citify.eu (including possible domains with endings of different countries, for example: www.citify.lt, www.citify.lv, www.citify.ee, further in the contract the Portal), , further in the contract the User,

and

UAB „Citify Pro“, registration No.: 304968136, represented by CEO Jonas Paulauskas, acting in accordance to statutes of the company, further in the contract Service Provider ( further together in the contract Parties), concluded this service agreement (further the Contract).

 

GENERAL PROVISIONS

 1. Definitions used in this document:
  • Portal – digital information system for real estate projects operating under address www.citify.eu as well as under similar addresses with endings used to identify different countries (www.citify.lt, www.citify.lv, www.citify.ee and other). Purpose of this portal is to provide access for the portal users to information about real estate projects within given territory, in different stage of development – planned, being constructed, stopped or finished, construction progress, construction pictures, related companies, vendors and other related information.
  • Portal user – natural or legal persons or their representatives, who/which use the Portal or services provided by the Portal with or without registration.
  • Membership plan – free of paid set of information and functionalities provided by the Portal, dedicated for not registered and registered users of the Portal. Free membership plan is automatically ascribable to all Portal users who/which have not subscribed to any paid membership plan.
  • The service – definition includes a set of information, content and functionalities provided by the Portal to all not registered and registered users according to subscribed membership plan.
  • Terms of use – document, which defines rules of use of the Portal.

 

OBJECT OF THE AGREEMENT

 1. Service provider commits to provide access for the user to the Portal according to ascribed or subscribed membership plan, related pricing and agreed period of time.
 2. User commits to pay for provided service according to the provisions of the contract.

 

SERVICE SPECIFICATIONS AND PAYMENT TERMS

 1. The contract is concluded for the rendering of the paid membership plan, which is specified in the Portal (location www.citify.eu/membership-plans/ ), to the Portal user.
 2. The service will be activated for the user after full payment of amount according to selected Membership plan. Payment will be confirmed by money receipt in the account of the service provider or in the account of the third party, which is/are handling the payments.
 3. Terms of the settlement – after user selects membership plan, inputs valid payment card data and confirms the order, specified amount is either reserved or deducted from bank account of the user.
 4. If reservation or deduction of specified amount is unsuccessful, the rendering of the service will not be started or will be terminated.
 5. Service Provider will accept automatic payments from the user through the Portal and Stripe payment system (www.stripe.com, Stripe Payments Europe, Ltd.).

 

RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES

 1. After successful completion of user’s payment, Service Provider commits to provide the service according to selected membership plan rules set in the Portal.
 2. In the case if the user notices any disorders in Portal functionalities or data discrepancies, service provider commits to resolve such disorders or discrepancies within fastest possible time frame and to provide to user necessary support for smooth usage of the services.
 3. User commits to use all information and content acquired from usage of the service strictly for personal (in case of natural person) or internal use (in case of legal entity). Transferring, selling of such data to the third parties or any public reproduction or publication is forbidden.

 

SUPERIOR FORCES (FORCE MAJEURE)

 1. The parties are not responsible for full or partial default of the commitments under this contract if such default is caused by force majeure. Parties understand the meaning of the force majeure as it is defined in civil code of Lithuanian Republic.
 2. The party, which can’t fulfil its obligations according to this contract, must within 15 (fifteen) working days inform in written other party. Late, inappropriate information or failure to inform other party will take away from the party the entitlement to rely on those circumstances as the cause, dismissing from full or partial default of the contractual obligations.

 

VALIDITY, RENEWAL OR TERMINATION OF THE AGREEMENT

 1. The contract is valid from the date of the order of the service until the user refuses from further purchase of membership plan through functionality provided by the Portal.
 2. Membership plan is automatically extended if the user does not express his will to stop membership plan in the way described in this contract and if payment is executed successfully according to provisions of this contract.
 3. User can unilaterally terminate the contract, without stating the reason, however, if the membership plan was fully paid and activated, paid amount will not be returned in full or partial.
 4. Service Provider has the right to unilaterally terminate the contract only due to major causes. In this case Service Provider must reimburse the user full price of not provided service, excluding cased when contract is terminated due to violations of this contract or terms of use.

 

FINAL PROVISIONS

 1. The Parties commit to keep confidentiality in mutual relationship: not to reveal in written, spoken or other form any commercial, business, financial information or content, arising from this contract and services, to third parties.
 2. The Contract is deemed signed at the moment, when the user orders paid membership plan in the Portal.
 3. The Contract is valid from the date of signing and is valid for indefinite amount of time until the user refuses from the membership plan.
 4. Service provider has the right to unilaterally change/s this contract informing user in advance by means of electronic mail. The user has the right to disagree with the change/s by refusing to extend his paid membership plan or terminate the contract.
 5. If any clause or part of this contract becomes void, remaining clauses and parts of the contract remain valid.
 6. All announcements and other correspondence related to the contract are executed in the Portal or by means of electronic mail, if not stated otherwise in the contract.
 7. All disputes related to this contract shall be resolved by negotiations or mediation. Failing to find consensus, further dispute resolution shall be done by order defined by laws of Republic of Lithuania.

 

Updated: 2020-09-18
 


 

English

 

MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

 

Fizinis arba juridinis asmuo, registruotas svetainėje www.citify.eu (įskaitant ir kitų šalių domenų galūnes pvz.: citify.lt, citify.lv, citify.ee, toliau vadinama Portalu), to­liau va­di­na­mu Vartotoju,

ir

UAB „Citify Pro“, at­sto­vaujama įmonės vadovo Jono Paulausko, vei­kian­čio pa­gal įmonės įstatus, toliau va­di­na­ma Vykdytoju (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), sudarė šią paslaugų su­tar­tį (toliau vadinama Sutartimi).

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šiame dokumente vartojamos sąvokos:
  • Portalas – nekilnojamojo turto projektų informacinė sistema, veikianti adresu www.citify.eu, taip pat pasiekiama kitų šalių domenų galūnėmis (www.citify.lt, www.citify.lv, www.citiy.ee ir t.t.). Šio portalo paskirtis – suteikti Portalo naudotojams informaciją apie miestuose planuojamus, statomus, sustojusius ir baigtus statyti nekilnojamojo turto projektus, jų eigą, statybų nuotraukas, susijusias įmones ir kitą aktualią informaciją.
  • Portalo naudotojai – fiziniai ir juridiniai asmenys ar jų atstovai, kurie naudojasi Portalu ar jame siūlomomis paslaugomis su ar be registracijos.
  • Narystės planas – tai mokamas arba nemokamas Portale teikiamos informacijos bei funkcionalumų rinkinys, pateikiamas neregistruotiems ir registruotiems naudotojams. Nemokamas narystės planas automatiškai priskiriamas visiems mokamo plano nepasirinkusiems naudotojams.
  • Paslauga – į paslaugos sąvoką įeina Portalo teikiama informacija, turinys bei funkcionalumai neregistruotiems bei registruotiems naudotojams pagal pasirinktą narystės planą.
  • Naudojimo taisyklės – tai dokumentas, apibrėžiantis naudojimosi Portalu

 

SUTARTIES DALYKAS

 1. Vykdytojas įsipareigoja suteikti prieigą prie Portalo pagal priskirtą ar pasirinktą narystės planą, įkainius bei sutartą laikotarpį.
 2. Naudotojas įsipareigoja sumokėti už paslaugas plane numatytą sumą laikydamasis sutarties nuostatų.

 

PASLAUGOS SPECIFIKACIJA BEI ATSISKAITYMO TVARKA

 1. Sutartis sudaroma dėl mokamų narystės planų, kurie aprašomi Portale (www.citify.eu/membership-plans/), teikimo (toliau – Paslauga ir Mokėjimo planas) Portalo naudotojui.
 2. Paslauga aktyvuojama naudotojui pilnai apmokėjus pasirinktame narystės plane nurodytą sumą. Apmokėjimą patvirtina pinigų užskaitymas Vykdytojo sąskaitoje arba mokėjimą priimančios bendrovės sistemoje.
 3. Atsiskaitymo tvarka – naudotojui Portale pasirinkus narystės planą, suvedus galiojančios mokėjimų kortelės duomenis, patvirtina užsakymą ir nurodyta suma rezervuojama arba nuskaitoma iš naudotojo banko sąskaitos.
 4. Nepavykus nuskaityti nurodytos sumos iš naudotojo sąskaitos, paslaugos veikimas nepradedamas arba nutraukiamas.
 5. Užsakovasnaudotojo automatizuotus mokėjimus priima per Portalą ir Stripe mokėjimų platformą (www.stripe.com, Stripe Payments Europe, Ltd.).

 

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 1. Naudotojui atlikus paslaugos užsakymą ir esant sėkmingam apmokėjimui, vykdytojas įsipareigoja teikti paslaugas pagal Portale pasirinkto narystės plano aprašymą bei Portalo Naudojimo taisykles.
 2. Naudotojui pastebėjus Portalo funkcionalumo sutrikimus ar informacijos neatitikimus, vykdytojas įsipareigoja greičiausiu įmanomu laiku juos spręsti ir suteikti naudotojui pagalbą, reikalingą sklandžiam paslaugos
 3. Naudotojas įsipareigoja paslaugos naudojimosi būdu gautą informaciją bei turinį naudoti tik asmeninėms (fizinis asmuo) ar vidinėms reikmėms (juridinis asmuo). Perdavimas, pardavimas tretiesiems asmenims arba bet koks viešas atgaminimas ar publikavimas yra draudžiamas.

 

NEPAPRASTOSIOS APLINKYBĖS

 1. Ša­lys ne­at­sa­ko už vi­siš­ką ar da­li­nį sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų pa­gal šią su­tar­tį ne­vyk­dy­mą, jei tai įvyks­ta dėl ne­nu­ga­li­mos jė­gos ap­lin­ky­bių. Ša­lys ne­nu­ga­li­mos jė­gos (for­ce ma­jeu­re) ap­lin­ky­bes su­pran­ta taip, kaip nu­sta­to LR civilinis kodeksas.
 2. Su­tar­ties Ša­lis, kur­i dėl nu­ro­dy­tų ap­lin­ky­bių ne­ga­li įvyk­dy­ti pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­jimų, pri­va­lo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuo­ti ki­tą su­tar­ties ša­lį. Pa­vė­luotas ar ne­tin­ka­mas ki­tos ša­lies in­for­ma­vi­mas ar in­for­ma­ci­jos nepatei­ki­mas at­ima iš jos teisę rem­tis iš­var­dy­to­mis ap­lin­ky­bė­mis kaip pa­grin­du, at­lei­džian­čiu nuo atsako­mybės dėl ne­ ­lai­ku (ar ne­tin­ka­mo) pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mo ar ne­vykdymo.

 

SUTARTIES GALIOJIMAS, PRATĘSIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

 1. Sutartis galioja nuo narystės plano užsakymo datos iki kol naudotojas atsisako narsytės plano per Portale tam skirtą funkcionalumą arba raštu kreipiasi į vykdytoją.
 2. Narystės planas automatiškai pratęsiamas, jeigu nėra išreikšta kitokia naudotojo valia, kaip numatyta sutartyje ir jeigu sėkmingai įvykdomas apmokėjimas pagal sutarties
 3. Naudotojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nenurodydamas jokių priežasčių, tačiau jei narsytės planas jau buvo aktyvuotas, sumokėta suma nėra grąžinama nei dalinai, nei pilnai.
 4. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju vykdytojas privalo atlyginti naudotojui nesuteiktos paslaugos kainą, išskyrus atvejus, kai sutartis nutraukiama dėl sutarties sąlygų ar dėl Portalo naudojimo taisyklių pažeidimų.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Ša­lys įsi­pa­rei­go­ja tar­pu­sa­vio san­ty­kiuo­se lai­ky­tis kon­fi­den­cia­lu­mo: ne­at­skleis­ti raštu, žodžiu ar kitokiu pa­vi­dalu tre­tie­siems as­me­nims jo­kios ko­mer­ci­nės, da­ly­kinės, finansinės in­for­ma­ci­jos, su kuria bu­vo su­pa­žin­din­tos ben­dra­dar­biau­damos šios su­tar­tiespa­grindu.
 2. Ši sutartis laikoma pasirašyta, kai naudotojas užsisako narystės planą Portale.
 3. Su­tar­tis įsi­ga­lio­ja nuo pa­si­ra­šy­mo mo­men­to ir ga­lio­ja neribotą laiko tarpą iki kol naudotojas atsisako mokamo narystės plano.
 4. Vykdytojas gali vienašališkai keisti sutartį iš anksto apie tai informavęs naudotoją elektroniniu laišku. Naudotojas turi teisę nesutikti su sutarties pokyčiais atsisakydamas patęsti mokamo narystės plano užsakymą arba nutraukti sutartį.
 5. Jei kur­i nors šios su­tar­ties da­lis tam­pa ne­ga­lio­jan­ti ar­ba anu­liuo­ja­ma, li­ku­sios sutarties da­lys lie­ka ga­lio­ti.
 6. Visi pranešimai ir kitas šalių susirašinėjimas pagal sutartį vyksta portale arba elektroniniu laišku, jei sutartyje nenurodyta kitaip.
 7. Visi su šia sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų ar mediacijos keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Atnaujinta: 2020-09-18