Privatumo politika

UAB Citify Pro privatumo politika

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. UAB Citify Pro, esantis adresu Sapiegos 4-78 (toliau Citify Pro) saugo ir atsakingai rūpinasi Jūsų patikėtų asmens duomenų apsauga ir privatumu bei įsipareigoja laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugos srityje taikomų teisės aktų nuostatų bei aukščiausių saugumo standartų.
 2. Ši Privatumo politika yra parengta tam, kad Jūs galėtumėte susipažinti, kaip Citify Pro tvarko Jūsų asmens duomenis, taip pat kokie yra Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai bei pagrindai, kokios yra Jūsų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka.
 3. Privatumo politika yra skirta Citify Pro klientams, į Citify Pro besikreipiantiems asmenims ir ji numato pagrindines Jūsų asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisykles.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAI

 1. Citify Pro Jūsų asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Jūsų ir Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
  • sutartims su Jumis sudaryti, teikti Jums paslaugas;
  • vykdyti tiesioginę rinkodarą esant Jūsų sutikimui;
  • besikreipiančių asmenų užklausų valdymui;
  • kitais tikslais, kuriais Citify Pro turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs duodate savo sutikimą ar kuomet asmens duomenis yra reikalinga tvarkyti dėl Citify Pro teisėto intereso arba kai asmens duomenų tvarkymo pareigą Citify Pro numato kiti teisės aktai.
 2. Citify Pro asmens duomenis tvarko šiais pagrindais:
  • asmens sutikimas tvarkyti duomenis;
  • paslaugų teikimas, sutarties vykdymas.

 

Citify Pro TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

 1. Paslaugų užsakymui ir vykdymui yra tvarkomi – Jūsų vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, adresas, apmokėjimo duomenys (finansų įstaigos sąskaitos numeris, atliekamų mokėjimų data, mokėjimų suma, kaina, ir kiti asmens duomenys, prie kurių Citify Pro, teikdama Jums savo paslaugas, turi prieigą). Jūsų  atsisakymas pateikti šiuos duomenis padaro neįmanomu paslaugų teikimą.
 2. Tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomi – Jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, esant poreikiui – socialinių tinklų paskyrų duomenys. Šie asmens duomenys yra tvarkomi tik esant Jūsų sutikimui, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti pranešdamas apie savo sutikimo atšaukimą el. paštu: hi [eta] citify.eu.  Jūsų nesutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais neturi įtakos Citify Pro paslaugų teikimui.
 3. Citify Pro gaunamų užklausų valdymo tikslu yra tvarkomi – vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, adresas ir kiti duomenys, kuriuos paliekate, kai kreipiatės į Citify Pro.
 4. Kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie yra išsamiai aprašomi tuo metu, kai yra prašoma Jūsų sutikimo.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 1. Tvarkydamas Jūsų asmens duomenis, Citify Pro užtikrina ir įsipareigoja vadovautis šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
  • Jūsų asmens duomenys renkami apibrėžtais, teisėtais ir aukščiau nurodytais tikslais;
  • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
  • Jūsų asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
  • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik dėl teisėto intereso, šioje Privatumo politikoje ir teisės aktuose nustatyta tvarka;
  • Jūsų asmens duomenys gali būti nuolat atnaujinami;
  • Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek, kiek reikalauja nustatyti asmens duomenų tvarkymo tikslai, bet ne ilgiau nei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti terminai, o pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, yra sunaikinami;
   • Asmens duomenys, tvarkomi paslaugų užsakymui ir vykdymui, saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutartinių santykių pasibaigimo dienos;
   • Asmens duomenų, naudotinų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo trukmė – nuo Jūsų sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais iki šio sutikimo atšaukimo dienos. Pateikus prašymą nutraukti asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenys yra ištrinami. Sutikimus dėl pasiūlymų ir informacijos siuntimo saugome visą jų galiojimo laikotarpį ir 2 (dvejus) metus nuo jų atšaukimo.
   • Besikreipiančių į mus asmenų užklausų valdymo tikslu asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei 2 metus nuo užklausos išsprendimo.
   • Jūsų asmens duomenys, tvarkomi kitais tikslais, saugomi iki Jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimo dienos ar kol asmens duomenis yra reikalinga tvarkyti dėl Citify Pro teisėto intereso arba kai asmens duomenų tvarkymo pareigą Citify Pro numato kiti teisės aktai.
  • Visa informacija apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis yra konfidenciali.
  • Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis Citify Pro įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  • Asmens duomenis tvarko tik tie Citify Pro darbuotojai, kuriems tokia teisė yra suteikta.
  • Ilgesnis negu šioje Privatumo politikoje nurodytas asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik tuomet, kai:
  • būtina, kad Citify Pro galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
  • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
  • asmens duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
  • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

 

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

 1. Jūsų asmens duomenis Citify Pro gali teikti:
  • tretiesiems asmenims, gavus Jūsų sutikimą kiekvienu konkrečiu tokio duomenų teikimo atveju;
  • duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu, interesais ir užsakymu (pvz., asmenims, teikiantiems IT paslaugas, konsultantams, buhalterines paslaugas teikiančioms įmonėms, kitoms įmonėms ir pan.). Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus;
  • kitais atvejais, kai tai kai tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį.
 2. Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.) Jūsų asmens duomenis teikiame tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus.
 3. Kiekvienu atveju duomenų gavėjui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

 

JŪSŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 1. Jei Citify Pro tvarko Jūsų asmens duomenis, Jūs turite šias teises:
  • žinoti apie asmens duomenų tvarkymą, gauti informaciją apie tai, kas tvarko Jūsų asmens duomenis, kam jie yra perduodami, tikslus, kuriais jie tvarkomi, jų saugojimo terminą;
  • reikalauti, kad Citify Pro ištaisytų neteisingus duomenis, ištrintų asmens duomenis, arba juos perkeltų, apribotų jų tvarkymą, jei yra taikytinuose teisės aktuose numatyti pagrindai;
  • reikalauti, kad Citify Pro nutrauktų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai toks duomenų tvarkymas yra privalomas pagal taikytinus įstatymus;
  • manydamas, kad Citify Pro tvarkydamas asmens duomenis pažeidė šio Jūsų teises, teikti prašymą ištaisyti tokį pažeidimą;
  • atšaukti sutikimą, kuris buvo duotas;
  • kitas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir teisės aktuose numatytas teises.
 2. Savo teises Jūs galite įgyvendinti kreipdamasis į Citify Pro ir pateikdamas atitinkamą prašymą šiais kontaktais: el. paštu: hi [eta] citify.eu. Citify Pro įsipareigoja atsakyti Jums per 30 kalendorinių dienų po Jūsų prašymo gavimo dienos.
 3. Jūs taip pat turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ar kompetentingą Lietuvos teismą, manydamas, kad yra pažeistos Jūsų teisės.
 4. Mūsų tinklapyje yra patalpinti slapukai (angl. cookies) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės patalpina jas naršančių vartotojų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Informacija, kokius slapukus ir kodėl naudojame savo interneto svetainėje, informacija apie galimybę sutikti ar atšaukti sutikimą dėl slapukų naudojimo ir kita informacija yra pateikiama Citify Pro Slapukų naudojimo politikoje, kuri talpinama Citify Pro internetinėje svetainėje.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Citify Pro turi teisę vienašališkai pakeisti asmens duomenų tvarkymo tvarką, nurodytą šioje Politikoje, laikydamasi teisės aktų reikalavimų. Citify Pro įsipareigoja pranešti apie asmens duomenų tvarkymo principų pasikeitimus Citify Pro tinklapyje ar kitu Citify Pro pasirinktu būdu prieš įsigaliojant tokiems pasikeitimams.
 2. Citify Pro įsipareigoja imtis visų adekvačių, protingų ir pagrįstų priemonių, siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, įskaitant ir tinkamų techninių bei organizacinių priemonių taikymą siekiant apsaugoti asmens duomenis.
 3. Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite elektroniniu paštu hi [eta] citify.eu.

 

Atnaujinta: 2020-08-31