Usage agreement

Citify naudojimo taisyklės

 

BENROSIOS NUOSTATOS

 1. Šiame dokumente vartojamos sąvokos:
  • Portalas – nekilnojamojo turto projektų informacinė sistema, veikianti adresu www.citify.eu, taip pat pasiekiama kitų šalių domenų galūnėmis (citify.lt, citify.lv ir t.t.). Šio portalo paskirtis – suteikti Portalo naudotojams informaciją apie miestuose planuojamus, statomus ir baigtu statyti nekilnojamojo turto projektus, jų eigą, statybų nuotraukas, susijusias įmones ir kitą aktualią informaciją.
  • Portalo kūrėjas – Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre registruota įmonė UAB „Citify Pro“, į.k. 304968136, buveinės adresas L. Sapiegos g. 4-78, Vilnius.
  • Portalo naudotojai – fiziniai ir juridiniai asmenys ar jų atstovai, kurie naudojasi Portalu ar jame siūlomomis paslaugomis su ar be registracijos.
  • Taisyklės – Portalo naudojimo taisyklės, aprašytos šiame dokumente.
 2. Šis dokumentas yra sutartis tarp Projekto kūrėjo ir Portalo naudotojo dėl naudojimosi Portalu.
 3. Naudojimasis Portalu apima bet kokių ir visų veiksmų atlikimą bet kokiu būdu ir forma Naudotojui naršant Portale, prisijungus prie jo per interneto ar kitą prieigą: informacijos skaitymą, informacijos pateikimą, gavimą ir siuntimą, tačiau tuo neapsiribojant.

 

PORTALO TURINYS

 1. Portalo turinys yra kuriamas ir pildomas Portalo kūrėjų ir Portalo naudotojų.
 2. Bet kokia Portale pateikta informacija naudojama informavimo tikslais.
 3. Už Portale esančios informacijos naudojimą atsakingas tik pats Naudotojas.
 4. Visas Portalo turinys, jame pateikta informacija yra bendro pobūdžio, nepritaikyta prie Naudotojų individualių savybių, todėl negali būti laikoma profesionalia specialisto konsultacija.
 5. Visa ir bet kokia informacija Portale, Portalo turinys nėra ir negali būti laikoma absoliučia tiesa, profesionalia specialisto konsultacija, nenuginčijama nuomone ar pan., todėl Naudotojai, naudodamiesi, vadovaudamiesi ar skleisdami minėtą informaciją, prisiima visą riziką dėl žalos, kuri gali kilti jam ar bet kokiems tretiesiems asmenims, dėl šios informacijos panaudojimo, pritaikymo ar skleidimo.
 6. Portalo kūrėjai dės visas pastangas, bet nėra ir nebus atsakingi už Naudotojų apsaugą nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai veikiančio Portalo turinio.
 7. Portalo kūrėjai dės visas pastangas, bet negarantuoja Portale pateiktos informacijos visapusiškumo, patikimumo ar teisingumo, taip pat nėra įsipareigoję ir nėra atsakingi už galimas informacijos klaidas, trūkumus ar netikslumus.
 8. Portalo kūrėjai turi teisę vienašališkai keisti, taisyti, papildyti ar ištrinti Portale esančią informaciją bet kuriuo metu ir be išankstinio perspėjimo.
 9. Portalo turinys skirstomas į nemokamą ir mokamą.
  • Nemokamas turinys yra pasiekiamas visiems Portalo Naudotojams, įskaitant neregistruotus ir registruotus Naudotojus. Šio turinio naudojimas nėra ribojamas, išskyrus atvejus, kai jis yra naudojamas konkuruojančių ir/ar analogiškų portalų vystymui.
  • Mokamas turinys yra pasiekiamas tik registruotiems Naudotojams, užsisakiusiems vieną iš mokamos narystės planų. Šis turinys yra skirtas tik jį užsisakiusių Naudotojų vidiniams poreikiams ir bet koks jo platinimas tretiesiems asmenims yra draudžiamas.
  • Kilus abejonių dėl Portalo informacijos ar funkcionalumo naudojimo teisėtumo būtina susisiekti su Portalo kūrėju ir raštu gauti jo leidimą naudoti Portalo duomenis.

 

PORTALO TURINIO AUTORINĖS TEISĖS

 1. Portalo informaciją kuria Portalo kūrėjas, taip pat ji renkama iš įvairių viešųjų šaltinių, atskirais susitarimais iš kitų informacijos sistemų, informaciją viešinimui pateikia jos autoriai ir kiti Naudotojai.
 2. Portalo kūrėjas neįgyja išskirtinių teisių į kitų autorių turinį, jį viešina su tikslu viešinti nekilnojamojo turto projektų informaciją, skatinti gyventojų įsitraukimą.
 3. Konkrečių nuotraukų, tekstų, video ar kitos medžiagos autoriai turi teisę pareikalauti pašalinti Portale pateikiamą tokią informaciją, raštu kreipdamiesi į Portalo kūrėją ir nurodydami informacijos lokaciją Portale, prašymo pašalinti priežastis.

 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS

 1. Portale pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines (dažniausiai – projektų pristatomąsias svetaines), kurios nėra susijusios su Portalu ar Portalo kūrėjais.
 2. Portalo kūrėjai neatsako už šiose svetainėse pateikiamą informaciją, taip pat neatsako už jų teikiamų paslaugų ar parduodamų produktų (įskaitant ir nekilnojamą turtą) kokybę.
 3. Portalo kūrėjai nėra atsakingi už bet kokius galimus sandorius trečiųjų šalių svetainėse.

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 1. Portalo naudotojų duomenys renkami, teikiami ir apdorojami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir vadovaujantis Portalo Privatumo politika.

 

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 1. Portale naudojamų slapukų valdymas vykdomas vadovaujantis Portalo Slapukų politika.

 

ATSAKOMYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Portalo kūrėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Portale, techninį patalpinimą, jei ji atitinka reikalavimus ir informacijos talpinimo taisykles, nustatytas ir taikomas Portalo kūrėjo.
 2. Portalo kūrėjas neatsako už pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jos turinį, nors deda visas pastangas užtikrinti jos kokybę. Portalo kūrėjas neatsako už žalą, padarytą Naudotojui ar tretiesiems asmenims dėl informacijos turinio ir/ar jų patalpinimo Portale.
 3. Laikoma, kad naudojimasis Portalu pilnai užtikrinamas, kai juo ir jo duomenų baze visapusiškai galima naudotis 90% laiko per metus. Portalo kūrėjas neatsako už Portalo ar jo duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Portalo kūrėjas negali kontroliuoti.
 4. Portalas ir Portalo kūrėjai netarpininkauja ir nevykdo jokių sandorių, kurie nėra susiję su Portale pateikiama informacija ar Portale siūlomomis paslaugomis.
 5. Portalo naudotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo, slaptažodžio, redagavimo kodo naudojimą. Portalo kūrėjas neatsako už žalą, kurią Naudotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.
 6. Portalo naudotojas įsipareigoja nenaudoti automatinių įrankių informacijos surinkimui iš Portalo, išskyrus kai tam naudojami skirtus ir pritaikyti Portalo funkcionalumai (pvz., API prieigos).
 7. Portalo naudotojas įsipareigoja neorganizuoti ir nevykdyti jokios veiklos, nukreiptos prieš Portalo veikimą, sistemas ir duomenis.
 8. Portalo kūrėjas pasilieka teisę apriboti prieigą atskiriems Portalo naudotojams, jeigu jų vykdoma veikla pažeidžia šias Taisykles ar kelia kitą grėsmę Portalo veiklai, saugumui ar jo duomenims.

 

ATSISKAITYMAS UŽ PASLAUGAS

 1. Portale Portalo naudotojams siūlomi mokamų narysčių planai, kurie suteikia prieigą prie mokamos informacijos ir/ar paslaugų.
 2. Portalo naudotojas, mokamos narystės užsakymo metu, privalo sutikti su atskiromis Mokamų paslaugų teikimo taisyklėmis, kurios yra laikomos papildoma sutartimi prie šių Taisyklių ir jas papildo.
 3. Mokamos paslaugos yra teikiamos tik esant bendram susitarimui tarp Portalo naudotojo ir Portalo kūrėjo.

 

ŠIŲ TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

 1. Portalo kūrėjas turi teisę vienašališkai keisti, taisyti, papildyti ar ištrinti šiose taisyklėse esančią informaciją bet kuriuo metu ir be išankstinio perspėjimo.
 2. Portalo kūrėjas turi teisę vienašališkai perleisti visas iš šių Taisyklių kylančias teises ir pareigas trečiajam su Portalo kūrėju susijusiam asmeniui, informuodamas apie tai Portalo naudotoją raštu.
 3. Visi pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Portale.

 

Atnaujinta: 2020-08-31